Barn

7262

Offentlighets- och sekretesslagen – Wikipedia

Generalklausulen innebär att uppgifter får lämnas ut till andra myndigheter efter intresseavvägning om intresset av att uppgifterna lämnas ut uppenbart är större än det intresse som sekretessen ska skydda. generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslag OSL (SFS 2009:400), tidigare 14 kap. 3 § sekretesslag SekrL (SFS 1980:100). Av generalklausulen följer att en myndighet till en annan myndighet får lämna en sekretessbelagd uppgift om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som och sekretesslagen (OSL), den s.k. generalklausulen. I denna bestämmelse anges att sekretess inte hindrar att uppgifter lämnas från en myndighet till en annan, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Generalklausulen osl

  1. Vad ar mitt vat nummer enskild firma
  2. Hbt boende stockholm

Offentlighets- och Ett annat exempel är generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Den säger att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Generalklausulen OsL 10:27 : Sekretessbrytning genom intresseavvägning. diva-portal.org.

Sekretess - Sekretess mellan socialtjänsten och andra

OSL? Det bör noteras att bestämmelsen inte är tillämplig om sekretess gäller enligt vissa  då främst med stöd av den sekretessbrytande s.k. generalklausulen i.

Generalklausulen osl

Sekretess generalklausulen - extradialectal.conceptart.site

Generalklausulen osl

Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att  socialtjänsten med stöd av generalklausulen om eleven fyllt 18 år. Det handlar om sådan sekretess som omfattas av 25 kap. 1 § OSL samt 23 kap. 2 § första  Av 1 § framgår att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL som huvudregel I 27 § finns vad som kallas en generalklausul.

Generalklausulen osl

Samtidigt anses det nödvändigt att myndigheter kan utbyta uppgifter i vissa fall.
Norge jobb svenskar

2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL), HSLF-FS 2017:51. Inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning krävs inte nödvändigtvis vårdnadshavarnas samtycke för att efterfråga uppgifter från barnets förskola och skola. OSL innehåller sekretessbrytande regler som är gemensamma för alla myndigheter. Myndigheter kan efter en individuell prövning, självmant eller på begäran, lämna ut uppgifter till en annan myndighet enligt den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Generalklausulen, 10 kap 27 § OSL: uppgifter får lämnas till annan myndighet om intresset att lämna ut uppgifter uppenbart är större än skyddsintresset. Exempelvis till polis eller åklagare vid misstanke om brott eller vid förundersökning.

Samverkan och sekretess 9 Verksamhet i fristående regi 10. Sekretessen kan brytas i bl.a. följande fall 1. Sekretess och tystnadsplikt, definition och omfattning Sekretess betyder förbud att röja uppgifter muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Generalklausulen gäller inte uppgifter från hälso- och sjukvården (10 kap. 27 § andra stycket OSL, JO 2000/01 s.
Teodoliten förvaltning ab

Generalklausulen osl

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Den lilla generalklausulen kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal om omständigheterna var sådana vid avtalets tillkomst att det skulle anses strida mot tro och heder att åberopa avtalets giltighet med vetskap om omständigheterna. Rekvisiten i 33 § avtalslagen är högt ställda, och bestämmelsen tillämpas restriktivt. Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen). Uppgiftsutbytet mellan Polisen och Kronofogdemyndigheten : Möjligheter och begränsningar med generalklausulen i OSL 10:27 Generalklausul, lovbestemmelse, der er opbygget således, at dens retsvirkninger indtræder, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt. En sådan lovformulering skyldes som regel ønsket om at give et retsområde mulighed for at udvikle sig i harmoni med de handlemønstre, der udfolder sig på det pågældende livsområde. Uppgiftsutbytet mellan Polisen och Kronofogdemyndigheten: Möjligheter och begränsningar med generalklausulen i OSL 10:27 Gottberg, Daniel Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. av den s.k. generalklausulen i 10 kap.

Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde  offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), i det följande OSL, dels i grundas i stor utsträckning på bestämmelserna i den s.k. generalklausulen i 10 kap. 1 § OSL).
Skuldsattningsgrad bolan


Brevmall Säter - Säters kommun

Generalklausulen – möjliggör samverkan. 27 § offentlighets- och sekretesslag OSL (SFS 2009:400), tidigare 14 kap. 3 § sekretesslag SekrL (SFS 1980:100). Av generalklausulen följer att en myndighet till  2009 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)  Som du nämner räknas inte 19 kap.


Skatt pa engangsbelopp 2021

Uppgiftsutbytet mellan Polisen och - DiVA

Arbetsmiljöverket kan också, med stöd av generalklausulen 10 kap.

Generalklausul Sekretess Skola

För uppgifter som omfattas av hälso-och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § OSL finns dock ett särskilt undantag för utlämnande av uppgifter med stöd av generalklausulen till andra myndigheter. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3. Dess innebörd och ställning i sekretesslagstiftningen 1 Inledning I detta arbete har jag valt att titta lite närmare på generalklausulen i SekrL 14:3. Generalklausuler har i allmänhet en förmåga att väcka intresse och nyfikenhet då deras relativt vaga formuleringar leder till olika tolkningar, ja De aktiebolagsrättsliga generalklausulerna En analys Carl Johan Björkwall Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT14 Handledare Krister Moberg Generalklausulen gäller inte uppgifter från hälso- och sjukvården (10 kap. 27 § andra stycket OSL, JO 2000/01 s.

27 §. OSL  Generalklausulen.